CircVol – Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maa-massojen hyödyntäminen kaupungeissa 2

Toteutusaika: 1.5.2021 – 30.4.2022

Partnerit: Turku Science Park Oy, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Geologian tutkimuskeskus (GTK) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE).

Rahoitus: EAKR, kokonaisbudjetti noin 250 000 euroa

Sisältö: Kaivettujen maamassojen hyötykäytön hiilijalanjälkilaskenta ja maalle nostettujen ruoppausmassojen hallinta ovat aiheita, joita tutkitaan korkeakouluissa ja kansallisissa tutkimuslaitoksissa. On tärkeää, että aiheita käsittelevät alueelliset korkeakoulut yhdessä kansallisten tutkimuslaitosten kanssa. Näin saadaan paras, tämänhetkinen, tietämys suoraan 6Aika kaupunkien ja yritysten käyttöön. CircVol 2 -hanke vahvistaa aiemmin toteutetun CircVol (2018-2020) hankkeen vaikuttavuutta ja parantaa sen tuloksellisuutta tehostamalla tulosten juurruttamista Turun seudulle ja Oulun kaupunkiin sekä CircVol-hankkeessa luodulle kansalliselle kiertotaloustoimijaverkostolle.
Hanke tuottaa uutta tietoa yrityksille ja 6Aika-kaupungeille ratkaisujen tuomiseksi suurivolyymisten massojen hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena on tukea systeemistä muutosta kohti kiertotaloutta yrityksissä ja kaupungeissa sekä samalla pienentää infrarakentamisen seurauksena syntyvää hiilijalanjälkeä ja hillitä siten ilmastonmuutosta.
CircVol 2-hankkeessa tuotetaan tietoa myös MRL- ja jätelain uudistuksiin, joiden tavoitteena on mm. hiilineutraali yhteiskunta ja kierrätysasteen nostaminen vähintään EU:n kierrätystavoitteiden tasolle. Hankkeen tavoitteena on tiedon levittämisen avulla tukea kaupunkeja ja yrityksiä hiilijalanjäljen huomioon ottamisessa ja laajamittaisempaan uusiomateriaalien hyödyntämiseen. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa ensisijaisena vaihtoehtona tarkasteltaisiin sivuvirtapohjaisten uusiomateriaalien hyödyntämistä infrarakentamiskohteissa neitseellisten materiaalien käytön sijaan.

Turku Science Park Oy:n rooli projektissa: Koordinaattori

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Reeta Huhtinen