Älykäs kaupunkikehittäminen digitaalisten kaksoismallien pohjalta

Älykäs kaupunkikehittäminen digitaalisten kaksoismallien pohjalta (SCDT Smart City Digital Twins)

Toteutusaika: 1.2.2023–30.04.2024

Hankepartnerit: Hankkeen päätoteuttaja on Turun yliopisto ja kumppanit ovat Turun ammattikorkeakoulu ja Business Turku Oy.

Rahoitus: Koko hanke 144 839 euroa, josta Business Turku Oy:n osuus 40 327 euroa.

Digitaalisten kaksosten (Digital Twin, DT) teknologiat ovat lupaavassa kehitysvaiheessa. Potentiaali älykkääseen kaupunkikehittämiseen digitaalisten kaksosten teknologioilla ja ratkaisuilla on suuri ja hyödyt yhteiskunnalle, taloudelle, liiketoiminnalle ja ympäristölle laajat. Älykäs kaupunkikehittäminen digitaalisten kaksoismallien pohjalta -hanke keskittyy julkisen sektorin avoimen data parempaan hyödyntämiseen ja sitä kautta kestävän talouskasvun edistämiseen kaupunkialueilla Suomessa sekä mahdollistaa kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantamisen valmisteltavassa jatkohankkeessa.

Hanke tukee tutkimus- ja innovaatiovalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantamista TKI-toiminnan osalta seuraavasti: (1) vahvistamalla osaamista, ennakointi- ja innovaatiotoimintaa edistämällä digitaalisiin kaksosiin liittyvää kehittämistä, pilotointivalmiuksia, mahdollisten kaupallisten sovellutusten käyttöönottoa ja hyödyntämistä Public-Private-yhteistyömallin kehittämismallin pohjalta, (2) tukemalla uusien innovatiivisten ja älykkäiden ratkaisujen käyttöönoton implementointiprosessia alueellisessa kehittämiskontekstissa, (3) tukemalla kaupunkien ja kuntien pilotointi- ja kehittämisympäristöjen kehittämistä digitaalisten kaksosten käyttöönoton osalta, (4) lisätään tieto-taitoa innovatiivisten ja kestävien julkisten hankintojen ja niiden hyödyntämisen osalta, sekä (5) edistetään vihreää sosiaalisesti oikeudenmukaista vihreää siirtymään teknologisten innovaatioiden, liiketoimintainnovaatioiden ja sosiaalisten innovaatioiden suunnitelmallisen käyttöönoton pohjalta. Yleistavoitteena TKI-toiminnan tuloksellisuuden kohottaminen.

Hanke sinällään toteuttaa ja kehittää TKI-yhteistyömallia, koska hanke toteutetaan Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun ja Turku Science Parkin yhteistyönä. Hanke tähtää elinkeinoelämän ja tutkimuksen yhteistyön lisäämiseen ja kehittämiseen Suomessa. Hankkeen piirissä käsiteltävät sovellutukset tukevat työelämälähtöisiä työelämän laatuun liittyviä sovellutuksia, kansalaisten hyvinvointia ja työn tuottavuutta parantavia innovaatioita sekä vihreän siirtymän kannalta tärkeitä luontoa säästäviä sovellutuksia. Hankkeella on selkeä kytkentä älykkään erikoistumisen strategioihin Suomessa. Kytkentä älykkään erikoistumisen strategiaan (S3) muodostuu suhteellisten etutekijöiden tunnistamiseen, resilienssitekijöiden tukemiseen sekä tehtyjen innovaatiopanostusten huomioimiseen. Nämä kolme strategista S3-muuttujaa tukevan yrittäjämäisen uuden kehittämisen prosessin (Entprepreurial Discovery Process) tukemiseen aluetalouksissa. Tällä konkreettisella tavalla hanke tukee korkeatasoista innovaatiopotentiaalia Suomessa. Hankkeen toteuttajatahot ovat tehneet Suomen älykkään erikoistumisen strategian perustutkimusta aikaisemmissa tutkimuksissaan ja nämä tutkimukset on huomioitu myös muualla Euroopassa.

Hanke tutkii digitaalisten kaksosten potentiaalia vihreän siirtymän edistämisessä, tasa-arvoisen työelämäkehityksen tukemisessa ja kansalaisten hyvinvoinnin parantamisessa. Hankkeessa tutkitaan ja selvitetään keskeisimmät DT-kehittämiseen liittyvät arvoketjut Turun kaupungissa. Koska yhä suurempi osa työnteosta liittyy datan hyödyntämiseen ja tietotyöhön, välillisiä vaikutuksia on paljon esimerkiksi vajaakuntoisten työelämämahdollisuuks ien parantamiseen. Avoimen datan hyödyntäminen liittyy myös yritysten liiketoiminnan ja liiketoimintamahdollisuuksien parantamiseen. Tässä mielessä hankkeessa kiinnitetään erityistä huomiota Public-Private-People -yhteistyöhön ja siinä piileviin potentiaaleihin. Datan, myös avoimen datan, arvo ei realisoidu, jos sitä ei hyödynnetä arvoketjuissa. Avoimen datan arvo perustuu olettamukseen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Kohtaanto-ongelman tunnistaminen ja selkeiden ratkaisumallien esittäminen ovat osa hankkeen tavoitteita. Älykkäiden kaupunkikehitysmallien kehittely edellyttää tämän ongelman nykyistä parempaa ratkaisemista.

Business Turku Oy:n tehtävät: Business Turku Oy:n tehtävänä on yritysyhteistyö, verkottuminen kansainvälisiin toimijoihin, strategiset kumppanuudet sekä viestintä.

Yhteyshenkilö Business Turku Oy:ssäMichael Lindholm