Turku Science Park Oy:n hanketoiminnan tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Turku Science Park Oy Ab
Joukahaisenkatu 3 A,
20520 Turku

2. Yhteystieto rekisteriä koskevissa asioissa

tietosuoja@businessturku.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Turku Science Park Oy:n hankehallinta.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  • Sopimusvelvoitteiden täyttäminen
  • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Turku Science Park Oy:n oikeutettuna etuna on asiakassuhteen hoitaminen, yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden tarjoaminen ja tuotanto, mukaan lukien tapahtumien järjestäminen ja valokuvaaminen.

Tietoja kerätään vain rekisteröidyiltä itseltään, ja rekisteröidyillä on mahdollisuus itse päättää, missä laajuudessa tietoja annetaan. Tapahtumien valokuvauksesta ilmoitetaan etukäteen ja kuvia käytetään vain Turku Science Park Oy:n (Business Turku) ja hankekumppaneiden markkinoinnin ja viestinnän tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään vain siinä määrin kuin on tarpeen em. tarkoitusten toteuttamiseksi ja tavalla, jota rekisteröidyt voivan kohtuudella odottaa tietoja antaessaan.

5. Mistä tiedot ovat peräisin?

Käsiteltävät henkilötiedot ovat pääasiassa rekisteröityjen itsensä antamia. Tietoja voidaan saada myös hankkeisiin osallistuvilta tahoilta, esimerkiksi hankkeeseen osallistuvan rekisteröidyn työnantajalta. Tapahtumien valokuvat ovat tapahtumien järjestäjiltä.

6. Henkilötietojen luovuttaminen ja siirto

  • Tilintarkastajat ja rahoittajat
  • Hankekoordinaattorit ja hankepartnerit
  • Tietoja ei siirretä EU:n ulkopuolelle

7. Eri tietoryhmien poistamisen suunnitellut määräajat

Tiedot poistetaan hankkeiden rahoitusehtojen mukaisten arkistointiaikojen päätyttyä.