Kestävää nostetta matkailuun: Etelä-Suomi

Kestävää nostetta matkailuun: Etelä-Suomi

Toteutusaika: 1.8.2021-31.8.2023

Hankepartnerit: Enter Espoo Oy, Forum Virium Helsinki Oy, Helsingin Kaupunki ja Turku Science Park Oy

Rahoitus: EAKR / REACT-EU. Rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Kokonaisbudjetti 1 469 948 euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitus 1 175 958 euroa eli 80 % kokonaisbudjetista. Turku Science Park Oy:n osuus EAKR-rahoituksesta 240 000 euroa.

Sisältö: Hankkeella on kaksi toisiaan tukevaa ydintavoitetta. Tuetaan koronapandemiasta kärsivien matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-alojen pk-yritysten toipumista ja kilpailukykyä kehittämällä uusia, kansainvälisiä kohderyhmiä kiinnostavia matkailutuotteita ja tuetaan niiden vientiä markkinoille hyödyntäen digitaalisia työkaluja ja samalla kehitetään yritysten kestävyyttä ja erityisesti hiilijalanjäljen pienentämistä ja luodaan niistä kilpailuetua.

Hanke on ylimaakunnallinen, jotta matkailun kehittämiseen ohjatut resurssit käytettäisiin mahdollisimman tehokkaasti laajassa yhteistyössä. Hanke on osa laajempaa hankeperhettä jossa muut sisarhankkeet tulevat Länsi- sekä PohjoisSuomesta. Lisäksi hankkeella on ESR –sisarhanke.

Hankkeen toiminta muodostuu neljästä osahankkeesta, jotka tukevat toisiaan. Kaikki hankkeen toimenpiteet kohdistuvat koko hankealueelle. Helsingin osahankkeessa kehitetään tiedolla johtamisen digitaalisia toimintamalleja sekä kehitetään kestävää ja hiilineutraalia matkailua. Espoon osahankkeessa edistetään matkailun inklusiivisuutta sekä kyberturvallisuutta. Turun osahankkeessa keskitytään uusien tuotteiden kehittämiseen Suomen luontaisten vahvuuksien päälle, joita ovat mm. puhtaus, turvallisuus, väljyys, ja hiljaisuus. Lisäksi kehitetään matkailun turvallisuutta. Forum Virium Helsingin tiedolla johtamiseen liittyvässä osahankkeessa kokeillaan uusia datan käyttömuotoja ja tuodaan niitä matkailuyritysten käyttöön. Hankkeessa painotetaan yritysten kanssa yhdessä tehtävää kehittämistä ja tuotteistamista sekä uusien tuotteidenkansainvälisille markkinoille vientiä hyödyntäen dataa ja uusia digitaalisia myyntikanavia.

Turku Science Park Oy:n tehtävät: Tuotetarjonnan nykytilan kartoitus, markkina- ja asiakastiedon kartoitus, uusien tuotteiden kehittäminen ja go-to-market -pilotointi, matkailun turvallisuus.

Yhteyshenkilö Turku Science Park Oy:ssä: Laura Louko