Dataskyddsbeskrivning för hantering av kundrelationer vid Business Turku Oy Ab

1. Personuppgiftsansvarig

Business Turku Oy Ab
Joukahainengatan 3 A
20520 Åbo

2. Kontaktinformation i ärenden gällande registret

tietosuoja@businessturku.fi

3. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att samla in grundläggande information om företag som verkar i Åboregionen och om andra intressentgrupper som är av central betydelse för Business Turku Oy Ab.

Informationen används för skötseln av kundrelationen mellan Business Turku Oy Ab och kunden, för att producera, erbjuda och utveckla tjänster samt för kommunikation om detta (som till exempel nyhetsbrev och meddelanden).

4. Rättsgrund för behandlingen av personuppgifter

Business Turku Oy Ab:s berättigade intresse är att sköta kundrelationerna, erbjuda och producera tjänster i anknytning till verksamheten inbegripet ordnandet av arrangemang och marknadsföring. Personuppgifterna behandlas endast i den utsträckningen som det behövs för att uppfylla de ovan nämnda syftena och på ett sätt som de registrerade rimligen kan förvänta sig när de lämnar uppgifterna.

Om fotografering på evenemang meddelas i förväg och bilderna används endast för Business Turku Oy Ab:s och dess projektpartners marknadsförings- och kommunikationssyften.

5. Källor för personuppgifter

Information samlas primärt in från den registrerade själv samt hos företag, sammanslutningar och privatpersoner som omfattas av Business Turku Oy Ab:s tjänster. Dessutom samlas information in från webbplatser och andra offentliga informationskällor.

6. Käsiteltävät henkilötiedot

En del av de nämnda personuppgiftskategorierna gäller endast en del av de registrerade.
– Kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress osv.)
– Information i anslutning till kundrelationen (tjänstespecifika uppgifter, deltagande i evenemang osv.)
– Fotografier

7. Utlämnande och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan lämnas ut till Business Turku Oy Ab:s samarbetspartner, som samorganisatörer av evenemang och finansiärer av offentligt finansierade projekt.

Uppgifter om företagsservicecentret Potkuris kunder kan (med samtycke av kunden) lämnas ut till TE-byrån, Finnvera och andra finansiella institut.

Information överförs i princip inte till länder utanför EU och EES. I enstaka fall kan kontaktuppgifter lämnas ut även till samarbetspartner i länder utanför EU.

Personuppgifter lämnas inte ut i marknadsföringssyfte.

8. Planerade tidsfrister för radering av olika informationskategorier

Uppgifterna raderas ur registret tio år efter den senaste kundhändelsen.