Dataskydd och behandling av personuppgifter vid Business Turku Oy Ab

Den registrerades rättigheter

Om du finns med i de register innehållande personuppgifter som beskrivs i Business Turku Oy Ab:s dataskyddsbeskrivningar har du:

1. Rätt att få tillgång till uppgifterna

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida Business Turku Oy Ab behandlar dina personuppgifter, och om det gör det rätt att få tillgång till uppgifterna och information om att personuppgifterna behandlas.

2. Rätt att få uppgifter rättade

Du har rätt att kräva att Business Turku Oy Ab rättar inexakta och felaktiga uppgifter om dig.

3. Rätt att få uppgifter raderade

Du har rätt att få dina uppgifter raderade om de förutsättningar som lagstiftningen ställer uppfylls, och Business Turku Oy Ab inte har någon lagstadgad skyldighet eller annan grund för att förvara uppgifterna.

4. Rätt till att begränsa behandlingen

Du har rätt att i vissa särskilt föreskrivna situationer kräva att Business Turku Oy Ab begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

5. Rätt att överföra uppgifter från ett register till ett annat

Du har rätt att få de uppgifter som du lämnat till Business Turku Oy Ab och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig till den del behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke eller avtal.

6. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas när vissa särskilt föreskrivna förutsättningar uppfylls. Du har även rätt att motsätta dig att dina personuppgifter används för direktmarknadsföringsändamål.

7. Rätt att inge klagomål

Om du anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot gällande lagstiftning har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten, dataombudsmannen. Dataombudsmannens byrås webbplats.

Begäran gällande behandlingen av personuppgifter

Du kan skicka en begäran som gäller dina personuppgifter på e-postadressen tietosuoja@turkubusinessregion.com.

Dataskyddsbeskrivningar

I dataskyddsbeskrivningarna beskrivs principerna för behandlingen av personuppgifter vid Business Turku Oy Ab. Vid behandlingen av personuppgifter tillämpar vi de anvisningar som ges i dataskyddsförordningen (GDPR).

Dataskyddsbeskrivning för hantering av kundrelationer vid Business Turku Oy Ab