Digivalmiuden kartoituksella voit yleisellä tasolla selvittää digiin liittyviä pullonkauloja. Kartoitus on jaettu yhteentoista osaan, jokaisessa osassa kuusi kysymystä. Kysymyksissä on vaihtoehto ”ei sovellu meille”. Vastaat vain kysymyksiin, jotka ovat yrityksellenne relevantteja. yrityksellesi muodostuu kokonaisuudesat sekä aihealueista yleisindeksi. Nämä auttavat teitä ja asiantuntijoita ymmärtämään, miten digivalmiuksia voidaan kehittää.

Alla löydät digivalmiuksen kartoituksen osioiden selitykset sekä muuta siihen liittyvää tietoa. Osioista löytyy linkkejä erilaisiin projekteihin, joista teille voi olla hyötyä. Näitä tietoja päivitetään koko ajan.

Avaa kartoitus tästä. Kartoituksen jälkeen saat koosteen tuloksista. Avaa esimerkkiraportti tästä. Voimme yhdessä selvittää millaisia palveluja teille löytyy, joilla saatte digikyvykkyyksiä kehitetty.

Asiakkuudenhallinta Customer Relation Management (CRM) on lähestymistapa, jolla hallitaan yrityksen vuorovaikutusta nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Se käyttää asiakkaiden historiatietojen analysointia parantamaan liikesuhteita keskittyen asiakkaan tarpeiden parempaan tunnistamiseen ja viimekädessä myynnin kasvuun. Tärkeä osa CRM:n käyttöä ovat järjestelmät, jotka kokoavat tietoja useista erilasista viestintäkanavista, mutta lukien yrityksen verkkosivusto, puhelin, sähköposti, live-chat, markkinointimateriaalit, sosiaalinen media jne. CRM-järjestelmä ja sen tiedonkeruuta helpottavat ominaisuudet auttavat yrityksiä tunnistamaan asiakasyritysten tarpeita ja antaa mahdollisuuden vastata niihin entistä paremmin.

Tuotteiden elinkaaren hallinta (Product Lifecycle Management, PLM) on tuotteen koko elinkaaren hallinta sen konseptoinnista, suunnittelusta ja valmistuksesta huoltoon ja hävittämiseen. PLM yhdistää ihmisiä, tietoja, prosesseja ja liiketoimintajärjestelmiä ja tarjoaa tuotetietoa selkärangaksi yrityksille ja niiden väliselle yhteistyölle. PLM:n alueet ovat tuote- ja salkunhoito, tuotesuunnittelu, valmistusprosessin hallinta, tuotetietojen hallinta. PLM:llä on mahdollista liittää tuotetietoja valmistustietoihin ja tehdä sopivia päätöksiä uusien tuotteiden valmistamisesta aikaisemmin saatujen tietojen perusteella. PLM-järjestelmää käytetään laajasti CAD / CAM-järjestelmän kanssa, ja se voidaan integroida joihinkin erityisiin työkaluihin: Finite Element Analysis (FEA), Kinematics, Computational Fluid Dynamics (CFD) jne.

Lähiverkko (Local Area Network ,LAN) on tietokoneverkko, joka yhdistää tietokoneita rajoitetulla alueella (yritys, laboratorio jne.). Ethernet ja Wi-Fi ovat kaksi yleisintä lähiverkkojen tekniikkaa. Toimintojen integrointi on tietoverkkojen pääasiallinen tarkoitus. Siksi on myös tärkeää yhdistää toiminta eri verkostojen (Internet, LAN, IoT) kautta yrityksen sisällä.

Tietokoneavusteinen laadunvarmistus (Computer-aided quality assurance, CAQ) on tarkastus- ja mittauslaitteiden ja eri ohjelmistotyökalujen integrointi tuotteiden laadun tarkistamiseen ja laadunvarmistusmenettelyjen täyttämiseen. Tietokoneavusteinen tarkastus (Computer Aided Inspecting, CAI) ja tietokoneavusteinen testaus (Computer Aided Testing, CAT) ovat tietokoneavusteisen laadunvalvonnan kaksi pääsegmenttiä. Tietokoneavusteisessa tarkastuksessa käytetyimmät työkalut ovat digitaaliset mittauslaitteet, teollisuusrobotit ja koordinaattimittauskoneet. On-line johdottomat anturit ovat hyödyllisiä palautekomponenttina adaptiivisille ohjausjärjestelmille. Tilastollisen prosessinohjauksen (Statistical Process Control, SPC) ja vikatilan ja vaikutusten analysointi (Failure Mode and Effects Analysis, FMEA) ovat käytännössä eniten käytettyjä tilastollisia ohjausjärjestelmiä.

Valmistustoimintojen hallinnointi (Manufacturing Execution System, MES) on järjestelmä, joka hallinnoi tehtaalla erityyppisiä valmistustoimintoja. MES-järjestelmä voidaan integroida ERP-järjestelmään, ja se voi erikseen kerätä tietoja eri antureista ja suorittaa tarvittavat toiminnot kuten prosessidatan, laitteiden tilan, materiaalipartikkelitietojen sekä tuotantolokien kerääminen, tallentaminen ja vaihto. MES-järjestelmät pystyvät suorittamaan myös tuotannon suorituskyvyn analyysin ja laskemaan erilaisia suorituskykyindikaattoreita.

Yrityksen resurssiensuunnittelujärjestelmät (Enterprise Resource Planning, ERP) ovat integroituja liiketalousprosessien hallintajärjestelmiä. Jotkin ERP-järjestelmät mahdollistavat tosiaikaisen resurssien seurannan. Resurssien (mm. työntekijät) ja varastojen hallinnan avulla voidaan määritellä toimituksia ja suunnitella tuotantoa (esim. suurimman tuottavuuden tai pienimpien kustannusten suhteen). ERP-järjestelmät voivat olla integroituna henkilöstöhallinnon, tilaustenhallinnon, toimitusketjujen hallinnan, projektinhallinnan y.m. järjestelmien kanssa.

Tietojärjestelmätieteessä kyberfyysinen järjestelmä (Cyber Physical System, CPS), on järjestelmä, jota hallitaan tai valvotaan tietokoneistetusti. Järjestelmä voidaan kytkeä verkkoon (ml. Internet) ja sen käyttäjät saavat siitä tietoa lähes reaaliajassa. Järjestelmissä yhdistyy fyysinen komponentti (teollisuusrobotti, vihivaunu, anturi, ohjelmoitava logiikka jne.) ja ohjelmistokomponentti (esim. resurssien-, varastonhallinta- tai tuotannonohjausjärjestelmä), mikä mahdollistaa suuren digitaalisen automaatiotason.

Varastonhallintajärjestelmä (Warehouse Management System WMS) on ohjelmisto, joka on suunniteltu tukemaan ja optimoimaan varastotoimintoja ja jakelukeskuksen hallintaa. WMS tukee varaston henkilöstöä varastointiin liittyvissä tehtävissä (vastaanotto, tarkastus, hyväksyntä, varastointipaikan hallinta, pakkaus, tilauksen kasaus, lähetys). WMS yleensä viestii ERP-järjestelmän kanssa. WMS voi viestiä esimerkiksi radion tai langattoman verkon yli ja siihen voidaan syöttää tietoja esimerkiksi viivakoodien tai RFID-tunnisteiden ja kannettavien päätelaitteiden avulla.

Tietokoneistettu kunnossapidon hallintajärjestelmä (Computerized Maintenance Management System, CMMS) on ohjelmisto joka ylläpitää tietokantaa organisaation kunnossapitotoiminnoista. CMMS auttaa kunnossapidon työntekijöitä tekemään työtään tehokkaammin, esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon tai varaosien hallinnan avulla. CMMS:n avulla voidaan seurata toteutettuja ja suunniteltuja toimia ajallaan ja kustannustehokkaasti.

Koetiedon hallintajärjestelmä (Laboratory Information Management System, LIMS) on ohjelmistopohjainen ratkaisu, jolla tuetaan kokeiden ja mittausten tekemistä. Järjestelmän avainominaisuuksia ovat töiden ja mitatun tiedon seuranta. Tiedonhallinta, -louhinta, analyysi ja sähköiset muistikirjat ovat LIMS-järjestelmän tärkeitä osia. Järjestelmän avulla voidaan tehokkaasti hallita näytteidenottoa ja seurata eri näytesarjoja eri aikojen ja kokeiden välillä tehokkuuden hallitsemiseksi.

Kyberturvallisyysratkaisuilla varmistat, että tuotantoon ei digiratkaisujen takia pysähdy. Ulkopuolelta tulevat kyberhyökkäykset sekä henkilökunnan kyberturvallisuuden ammattitaito ja -tietoisuus on keskeisessä roolissa.

Tästäkö apua teille?

TurkuAMK – 4K-hankkeessa toteutetaan monipuolisesti erilaisia kyberturvallisuuteen liittyviä varautumisarviointeja, testauksia ja valvontapalveluja. Saavutettava toimintatapamuutos on pk-yritysten siirtyminen pelkästä kyberpoikkeamiin varautumisesta kokonaisvaltaiseen kyberturva-ajatteluun, mikä lisää yritysten kilpailukykyä markkinoilla ja parantaa mahdollisuuksia selvitä kyberhyökkäyksistä. Projektin kesto 1.6.2021 – 31.8.2023, lisää tietoa tästä